Handelsbetingelser

Ved indgåelse af aftale om levering af ydelser fra Lead Your Way ApS (CVR: 40338993)

accepteres disse handelsbetingelser utvetydigt. Desuden godkendes vores persondatapolitik.

Ydelser
Lead Your Way ApS påtager sig intet resultatansvar eller ansvar for ydelsens hensigtsmæssighed. Lead Your Way ApS er kun ansvarlig for at leve op til en god faglig standard og er kvalificerede til at udføre de aftalte opgaver.

Ydelser afregnes på timebasis (pr. påbegyndt kvarter), som månedspris for en fast ydelse og/eller pr. aftalt tilbud – eller i kombination.

Lead Your Way ApS’ ydelser består typisk af følgende, medmindre andet skriftligt er aftalt med kunden (og dækker aldrig relaterede ydelser, der aftales særskilt pris og omfang herfor)

  • Opsætning af annonceringskampagner på valgte kanaler
  • Annonceopsætning – forbedring og vedligeholdelse
  • Sporing af konverteringer (hvis ønsket)
  • Simpel afrapportering af resultater

Lead Your Way ApS beskæftiger sig ikke med håndtering af cookies på hjemmesider, udarbejdelse af politikker og kundens øvrige markedsføring, hjemmesidedrift, pasning af sociale medier, SEO, videoproduktion mv., medmindre der er indgået en særskilt aftale herom inkl. særkilt honorering.

Lead Your Way ApS leverer ovenstående ydelser og det er herefter op til Kunden at vurdere om den valgte ydelse er i overensstemmelse med Kundens eksisterende politikker for markedsføring, cookies, databehandling mv.

Transport
Transport afregnes som en særskilt ydelse og afregnes pr. aftalt timepris, ellers 850 kr. pr. time og er gældende for alle møder og transport vedr. Lead Your Ways deltagelse og udførelse af opgaver for kunden.

Mangler
Lead Your Way ApS kan ikke gøres ansvarlig for, at den leverede ydelse ikke har den ønskede værdi for kunden, eller at man ikke opnår de ønskede resultater. Hvis det leverede undtagelsesvist må betegnes som mangelfuldt, skal dette påberåbes skriftligt senest 14 dage efter udførelsen af det mangelfulde arbejde.

Som mangelfuld levering forstås: Manglende opsætning af aftalte kampagner, fejl i annonceopsætning eller måling af resultater. Gælder kun ydelser som Lead Your Way ApS er ansvarlig for.

I tilfælde af mangler ved ydelsen kan Lead Your Way ApS vælge, om man vil foretage omlevering eller efterlevering af den leverede ydelse, eller om man vil give et forholdsmæssigt afslag.

Kunden kan ikke gøre øvrige beføjelser gældende, og Lead Your Way ApS kan på intet tidspunkt ifalde et erstatningsansvar for det udførte arbejde.

Lukning af konti, begrænsning af tilgang eller udelukkelse af annonceplatforme
Lead Your Way ApS kan ikke gøres ansvarlige for afviste annoncer, lukkede eller begrænsede annoncekonti eller andre relaterede konti eller aktiver, udelukkelse, hacking, misbrug etc. ved annoncering på de valgte medier (fx Facebook, Google Ads og LinkedIn).

Det er til enhver tid kundens eget ansvar at overholde annoncepolitikker på de individuelle annonceplatforme. Lead Your Way ApS tager kun ansvar for udformning og opsætning af enkelte annoncer og ikke følgevirkninger af nedlukninger, blokeringer eller anden udelukkelse af annoncenetværkene.

Såfremt Lead Your Way ApS alligevel bliver mødt med et krav om erstatning, så skal Kunden skadesløsholde Lead Your Way ApS.

Uanset på hvilket ansvarsgrundlag der rejses et erstatningskrav over for Lead Your Way ApS, så er erstatningskravet begrænset til 50 % af den samlede betaling, som Lead Your Way ApS har modtaget indenfor de seneste 6 måneder fra erstatningskravets opståen.

Force Majeure
Lead Your Way ApS er ikke ansvarlig for begivenheder, der må betragtes som force majeure, herunder krig, mobilisering, terror, hackerangreb og virus, svigt eller nedbrud i elforsyning eller kommunikationslinjer, sygdom eller fravær af anden grund hos nøglemedarbejdere, strejke, lockout, brand, oversvømmelse, skybrud, pandemier og epidemier eller andre naturkatastrofer.

Fakturering
Der faktureres almindeligvis løbende i slutningen af en kalendermåned efter anvendt tidsforbrug/månedspris/tilbud og forbrugte omkostninger i foregående 30 dage.

Fastpris-aftaler betales forud. Såfremt kunden ønsker at gøre indsigelser mod en fremsendt faktura, skal dette ske senest 5 dage efter kundens modtagelse heraf.

Opgaver udover aftalt tilbud, fastpris eller projekt
Såfremt Lead Your Way bedes om at løse opgaver, som går udover det aftalte projekt/tilbud eller fastpris-aftale indhold, faktureres al tid forbrugt til 950 kr/time medmindre andet er aftalt på forhånd. Eksterne og ekstra udgifter, afgifter, licenser eller andet faktureres ligeledes kunden.

Opsigelse
Opsigelsesfrist på fastpris/månedspris abonnementer eller månedlige aftaler om tidsforbrug for kunden er løbende måned + 60 dage. Opsigelse skal ske skriftligt.

Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato. Ved forsinket betaling er Lead Your Way ApS berettiget til renter fra forfaldstidspunktet med 2% per påbegyndt måned af det til enhver tid skyldige beløb. Dertil kommer rykkergebyrer og kompensationsgebyr jvfr. Gældende lovgivning.

Der tilbagebetales ikke ved forudbetaling – uanset periode, årsag eller ændrede behov hos kunden.

Der kan betales med bankoverførsel. Alle bank-og overførselsgebyrer betales af kunden.

Lovgivning
Det er til enhver tid kundens ansvar, at overholde gældende lovgivning indenfor markedsføring, databehandling og anden lovgivning der måtte være relevant for Kunden. Lead Your Way ApS tager på intet tidspunkt ansvar for evt. lovbrud, misbrug eller anden brud på lovgivningen i fx. (men ikke begrænset til) kundens markedsføring, sporing, behandling af data, salg, drift, kommunikation og ledelse.

Kundens medvirken
Det er en forudsætning for Lead Your Way ApS’ leverancer, at kunden medvirker som forudsat af Lead Your Way ApS, herunder stiller fornødne kvalificerede ressourcer til rådighed for Lead Your Way ApS.

Kunden skal levere nødvendigt og relevant materiale som krævet, melde tilbage på forespørgsler fra Lead Your Way ApS og godkende fremsendte beskrivelser indenfor de af Lead Your Way ApS fastsatte frister. Såfremt kunden ikke opfylder sine forpligtelser efter nærværende aftale, er Lead Your Way ApS berettiget til at skyde efterfølgende tidsfrister og kræve betaling for Lead Your Way ApS merforbrug af ressourcer og tab i øvrigt som følge af kundens manglende medvirken.

Lead Your Way ApS kan på ingen måde gøres ansvarlig for forhold, som kan henføres til kundens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale. Bevirker kundens forhold, at tidsplanen skydes, kan det betyde en hel revurdering af tidsrammer.

Lead Your Way forbeholder sig retten til at bruge kundens logo som reference på hjemmeside, i præsentationer og lignende brug, ubegrænset og uden behov for særskilt tilladelse, kompensation mv. Logo må til enhver tid bruges i original farver, i sort/hvid og med overlay farve-effekter.

 

Tilbud, “fastpris”-aftaler og månedspris
Ved ændring af indhold i eller omfang af opgaven og dens størrelse, eller hvis kunde har tilbageholdt information om mængden af opgaver eller tillægger nye opgaver til aftalen, har Lead Your Way ApS ret til at ændre prisen for ydelsen.

Det er ikke muligt at pause løbende aftaler. Lead Your Way forbeholder sig til enhver tid retten til at fakturere den fulde opsigelsesperioden ud, fx. løbende måned + 60 dage ved ønske om pause på “fastpris-“, måneds-, retaineraftaler og lign.

Ejendomsforbehold og Copyright
Lead Your Way forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket. Herefter er det leverede kundens ejendomsret. Lead Your Way kan udtage mindre dele af det leverede, til portefølje fremvisning via hjemmeside og andre medier.

Fortolkning
Nærværende handelsbetingelser er underlagt dansk ret.
Enhver tvist, som måtte opstå i parternes samhandelsforhold, der ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for Retten i Odense.

 

Rådgivning, støttemidler og -puljer
Lead Your Way påtager sig intet ansvar vedrørende kundens berettigelse til, ansøgning om, modtagelse eller manglende modtagelse af støttemidler og -puljer. Det er fuldt og helt kundens eget ansvar at søge og opnå godkendelse til støttemidler, indkøbe støtteberettigede ydelser/produkter fra Lead Your Way eller andre, dokumentere arbejdet og opfylde alle krav til udbetaling. Lead Your Way er ikke ansvarlig for rådgivning eller assistance i forbindelse med ansøgningsprocessen, dokumentation eller lignende aktiviteter. Eventuelle ekstraopgaver ud over den oprindeligt aftalte opgave, herunder men ikke begrænset til tidsdokumentation, projektændringer og dialog, vil blive faktureret på timebasis til en sats af 950 kr pr. time, tillægges eventuelle udgifter og omkostninger til transport.

 

Hosting af Hjemmesider og lign. tjenester
Lead Your Way agerer udelukkende som formidler af hostingtjenester leveret af tredjeparts hostingudbydere (f.eks. Simply, One.com). Denne ydelse inkluderer ikke backup, datarekonstruktion, vedligeholdelse af hjemmesider, overholdelse af privatlivslovgivning, sikkerhed, opdateringer af server, hjemmeside eller plugins mv. Kunden er selv ansvarlig for drift, vedligeholdelse og sikring af hjemmesiden og dens data.

Lead Your Way påtager sig ikke ansvar for problemer, nedetid, sikkerhedsbrud eller andre hændelser relateret til hjemmesidehosting. Ethvert problem, sikkerhedsbrud eller andre spørgsmål er kundens ansvar og er alene en sag mellem kunden og den pågældende hostingudbyder.

 

Kursustilmeldinger

Alle tilmeldinger er bindende og uden returret, og tilbagebetales ikke ved udeblivelse, sygdom, framelding eller lignende. Hvis muligt hjælper vi gerne med at flytte deltagelse til et senere kursus (hvis tilgængeligt).

 

Online kurser, workshops, oplæg og lignende

Sælges alene uden returret og mulighed for refundering.

 

Senest ændret: 10. marts 2024